Doekar

PA
Designation
Sr. PA to Dasho Dzongdag
email
deokar@mongar.gov.bt
Phone
04-641185